-Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel veriler; ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler olabileceği gibi; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm verilerdir.

-Kişisel Verileriniz Tarafımızca Neden ve Nasıl İşlenir?
Kişisel verileriniz; Yavaş Dükkan’dan ürün alabilmeniz, bu ürünlerin bedellerini ödeyebilmeniz ve ürünlerin sizlere ulaştırılması amacı ile talep edilmekte ve kaydedilmekte, bu da veri işleme işlemini oluşturmaktadır.
Yalnızca gerekli olan kişisel verileriniz kaydedilmek üzere sizlerden talep edilmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel verileriniz sistemimize kaydedilmekte olup hangi kişisel verilerinizin işlendiğini ve eğer istiyorsanız kişisel verilerinizin silinmesini yazılı olarak talep etme hakkınız her zaman bulunmaktadır.

-Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılır?
Kişisel verileriniz Yavaş Dükkan’ın da bir parçası olduğu Doğa Derneği, Doğa Okulu ve bunun gibi doğa koruma çalışmaları yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlarca, sizleri bu kuruluşların eylem, proje ve aktivitelerinden haberdar etmek amacı ile paylaşılacaktır. Reklam amacıyla hiçbir kurum veya kişiyle kişisel verilerinizin paylaşılması söz konusu olmamaktadır.
Kişisel Verileriniz ile ilgili ayrıntılı bilgi ve Yavaş Dükkan’dan bu bilgilere ilişkin talep haklarınız aşağıda aydınlatma metninde yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Yavaş Dükkan’a vermiş olduğunuz özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal, işletmesel gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Yavaş Dükkan’a sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde alışveriş işlemlerinin sorunsuz şekilde tamamlanması için işlenecek, Yavaş Dükkan’ın bir parçası olduğu doğa koruma çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarla sizleri bu kurum ve kuruluşlardan haberdar etmek amacı ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzdan bu konulara ilişkin tarafımıza aşağıda yer alan iletişim adresleri aracılığı ile başvurmanız halinde talebiniz 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Yavaş Dükkan ile paylaştığınız verilere ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların yapılacağı iletişim adresleri;
Posta adresi ; Orhanlı Mahallesi, 7102 Sk. No:1 Seferihisar/İzmir
E-posta adresi ; [email protected]

CLOSE
Add to cart